Πάρα πολύ καλαίσθητος και πάρα πολύ έξυπνος,
και νέος κοινωνίας πολύ καλής,
ήταν για να πάρει, σαν αστείως,
στο τραγικό την εγκατάλειψί του.